Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 juni 2018

Maiden speech Marcella van Soolingen

Donderdag 14 juni gaf fractievolger Marcella van Soolingen haar ‘Maiden speech’ voor de raad van Ede. Dit is de eerste keer dat een raadslid of fractievolger een verhaal mag houden achter het spreekgestoelte in de raad. De speech van Marcella van Soolingen is hier te lezen:

Voorzitter, dank u wel.

Allereerst wil ik namens de fractie van D66 Ede zeggen dat wij positief zijn over de plannen voor het SOMA-terrein. Jarenlang had dit gebied een verloederde uitstraling en met de beoogde plannen komt hier verandering in. Als we kijken naar de plannen die er nu liggen wordt er een mooie aansluiting gezocht met het historische karakter van de wijk. Dat waarderen wij. Wel heeft onze fractie een aantal vragen voor de wethouder die wij graag beantwoord zien. Daarnaast hebben wij ook wat aandachtspunten die wij mee willen geven bij het ontwikkelen en uitvoeren van de plannen.

Allereerst zijn we blij met de plannen voor de versnelde uitvoering van het deel voor de sociale woningbouw. Hierbij merken wij wel op dat de aanleg van het warmtenet mogelijk een risico vormt omdat er een keuze gemaakt moet worden of er wel of niet aangesloten wordt op het warmtenet. Wij willen de wethouder dan ook vragen om hier de juiste keuzes in te maken en geen overhaaste beslissingen te nemen maar juist te zoeken naar een goede oplossing om dit toch direct in te passen. Dit is met het oog op de toekomst is dit in onze ogen de enige juiste keuze, aanpassen later is vele malen lastiger.

Daarnaast wordt in de plannen aangegeven dat de projectontwikkelaar meedenkt in de verdere programmering en verkaveling. Dit vinden wij een goed initiatief om juist ideeën uit de markt te benutten om tot een optimale invulling te komen. Als D66 vinden wij het belangrijk dat voor de categorie starters, en dan bedoelen we de mensen die niet in aanmerking komen voor de sociale woningbouw en net te weinig verdienen voor de particuliere huur of een duurdere koopwoning, dat er meer woningaanbod is in de categorie tot 2 ton. Wij zien dan ook volop kansen om op het SOMA-terrein juist deze woningen te realiseren. Wij zouden graag van de wethouder willen horen hoe er ingespeeld gaat worden op de huidige woningbehoefte en of de projectontwikkelaar hier ook rekening mee gaat houden?

De grond op het SOMA-terrein is vervuild en een bodemsanering is onvermijdelijk. Dit soort werkzaamheden hebben vaak een hoog risicoprofiel en leiden veelal tot forse financiële overschrijdingen. Wij willen hierbij opmerken dat een goede inschatting van de saneringskosten van belang is om ervoor te zorgen dat hier geen forse overschrijdingen plaatsvinden.

Om aan te sluiten bij de bijdrage van GroenLinks over het behouden van groen willen wij u vragen om hier zorgvuldig om te gaan en niet zoals wat men ooit leerde op dit terrein ‘de boel plat walsen’.

Als laatste willen wij dan ook nog de verkeerskundige situatie over het voetlicht brengen. Hierin vinden we het belangrijk dat er een goede ontsluiting op de omliggende wegen plaatsvindt waarbij rekening gehouden wordt met toekomstige ontwikkelingen in de directe omgeving.

Wij blijven in de toekomst graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen op het SOMA-terrein.