Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Passend onderwijs voor ieder kind, een hele opgave.

In het verkiezingsprogramma van D66 Ede staat te lezen: Zonder een diploma van school staat een jongere automatisch op achterstand. Goed onderwijs is goed voor de economie en geeft jongeren de kans eigen verantwoordelijkheid te krijgen. Daarom blijft D66 aandringen om in onderwijs te investeren, meer dan ooit. Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek.
In deze notitie gaan we er specifieker op in.

Op 1 augustus 2014 krijgen schoolbesturen een zorgplicht voor alle leerlingen. Iedere leerling die extra ondersteuning behoeft, moet de school een passend aanbod doen. Dat geldt voor moeilijk of anders lerende kinderen, maar volgens D66 zou dat ook moeten gelden voor hoogbegaafde kinderen.

Ede heeft (vooralsnog) voldoende basisscholen voor de jeugd. Door het teruglopend aantal kinderen wordt een aantal scholen op den duur wel in hun voortbestaan bedreigd. Daardoor zal de spreiding van scholen over de wijken terug kunnen lopen. D66 Ede is voorstander van een voldoende gespreid aanbod van – liefst openbare – scholen. Dit kan door o.a. samenwerking met christelijke basisscholen en door in te spelen op de nieuwe eisen van de maatschappij, zoals het koppelen van basisonderwijs met naschoolse opvang van kinderen.

Er is een gering aanbod van goed basisonderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Het Leonardo-basisonderwijs dat nu op de openbare scholen Prinsenakker (Bennekom) en De Lettertuin (Ede-West) wordt aangeboden, is daar een uitzondering op. Ouders moeten daar extra voor betalen. D66 Ede is er voorstander van om het (waarschijnlijk groeiende) aantal hoogbegaafde kinderen gemakkelijk toegang te verschaffen tot het speciaal basisonderwijs voor hoogbegaafde kinderen. De eigen bijdrage moet afgeschaft worden

Evenals dat het belangrijk is voor hoogbegaafde leerlingen om een passend aanbod te krijgen is dat ook zo voor leerlingen met autisme, een verstandelijke handicap, of een andere leerstoornis. Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs moeten vanaf augustus 2014 een passend leerprogramma leveren. Ede is hierbij onderdeel van het samenwerkingsverband met zes andere gemeentes in de regio. Dit samenwerkingsverband biedt op basis van een gezamenlijk ondersteuningsplan (dat wil zeggen een dekkend plan voor de zorg in het samenwerkingsverband) extra ondersteuningsmiddelen aan alle aangesloten scholen. In het plan wordt ook beschreven wanneer kinderen toegelaten kunnen worden tot het speciaal (basis)onderwijs. De leerlinggebonden financiering komt met de invoering van de Wet Passend Onderwijs vervallen.

Het gevaar bestaat dat er onvoldoende aandacht gaat ofwel naar de leerlingen die extra aandacht nodig hebben, ofwel naar de ‘gewone’ leerlingen waarvoor geen tijd meer is. D66 Ede is voorstander om alle basisscholen toe te rusten met in de basiselementen van het speciaal onderwijs getrainde leraren via bij- en nascholing. Hierdoor kan iedere leraar beter signaleren en inspelen op een eventuele speciale (onderwijs)problematiek. Een ambulant team met specialistische leraren zullen verspreid over de regio op maat ondersteuning moeten kunnen bieden binnen de diverse samenwerkingsverbanden. Ook moeten er gespecialiseerde scholen voor speciaal onderwijs blijven bestaan.

Voorwaarde voor een efficiënte verdeling van de financiële middelen is dat het samenwerkingsverband goede afspraken maakt en dat er geen oneigenlijke argumenten worden gebruikt om zoveel mogelijk financiën naar een school toe te halen. D66 Ede is daarom voorstander van een onafhankelijk bestuur van het samenwerkingsverband ter allocatie van de financiële middelen.

D66 Ede zal van nabij volgen hoe de invulling van deze nieuwe wet passend onderwijs concreet gestalte krijgt. Al onze kinderen hebben recht op kwalitatief goed passend onderwijs!

Gepubliceerd op 03-02-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018