Steun ons en help Nederland vooruit

Onze speerpunten voor Wonen

 • D66 wil dat de gemeente en de sociale woningbouwvereniging zich
  maximaal inspannen om de productie van sociale woningbouw op gang
  te houden en de prestatieafspraken te realiseren;
 • D66 wil dat leegstaande bedrijfspanden, zo mogelijk, een
  woonbestemming krijgen en daarmee huisvesting kan zijn voor starters,
  alleenstaanden, studenten of statushouders;
 • D66 wil levensloop- en toekomstbestendig bouwen. Dat betekent dat
  we bij politieke afwegingen, ook de belangen van toekomstige en huidige
  bewoners mee moeten nemen;
 • D66 wil dat er over de diversiteit van de woningvoorraad afspraken
  gemaakt worden met woningcorporaties en projectontwikkelaars, zodat
  er gemengde buurten ontstaan;
 • D66 wil dat er gezorgd wordt voor een toename van woningen in
  het middensegment, zodat mensen een wooncarrière kunnen maken
  (doorstroming);
 • D66 wil dat nieuwbouw duurzaam is en dat de bestaande woningvoorraad
  wordt verduurzaamd. De gemeente moet inwoners hierin stimuleren en
  ondersteunen;
 • D66 steunt alternatieve vormen van bouwen, zoals collectief particulier
  opdrachtgeverschap, om de inwoners van Ede ruimte om creatief en
  participatief invulling te geven aan de inrichting van ruimte;
 • D66 wil dat er geanticipeerd wordt op de komst van de Omgevingswet
  door een update van gemeentelijke ruimtelijke visies, dit gebeurt in
  samenspraak met de Edenaren;
 • D66 wil dat de gemeente samen met winkeliers en vastgoedpartijen
  een visie opstelt waarin staat hoe zij omgaan met de gevolgen van het
  overschot aan winkelruimte;
 • D66 wil dat leegstand voorkomen wordt door te kijken naar waar behoefte
  aan is en zo betere regie te voeren en perverse prikkels weg te nemen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018